web analytics
Uygun Krediler

2021 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (RESMİ GAZETE)

blank

Resmi gazetede 06.02.2020 tarihinde yayınlanan noter ücretleri 2021 listesi ve noter harç ücretleri tarifesi yürürlüğe girmiştir. 2021 yılına kadar bu ücretler geçerli olacaktır.

Araç Satışı Noter Evrak Bedeli148.5 TL
Araç Satışı Noter Ücreti54 TL
Araç Belge Baskı Ücreti22 TL
Sıfır Araç Tescili207,00 TL
Toplam Noter Araç Satış Ücreti (Plaka Değişirse/Değişmeden)275,00 TL/275,00 TL
Araç Satışı Konusunda Noterden Vekaletname Verme Ücreti192,00 TL
1 Adet Tek Taraflı Evrak70,00 TL / 89,00 TL
2 Adet Tek Taraflı Evrak140,00 TL / 160,00 TL
1 Adet Çift Taraflı Aslı Gibidir Evrak80,00 TL / 120,00 TL
2 Adet Çift Taraflı Aslı Gibidir Evrak140,00 TL / 190,00 TL
1 Sayfalık Standart Tercüme Onay Ücreti203,00 TL
Noter Avukata Vekalet Name Verme Ücreti192,00 TL
Noterden Verilen Genel Vekaletname Ücreti550,00 / 1.900,00 TL
Noter Muhasebeci Vekaletname Ücreti192,00 TL
Tercüme – Diploma Noter Onayı Ücreti136,00 TL / 176,00 TL
Aslı Gibidir – Diploma Noter Onayı Ücreti70,00 TL /90,00 TL
Noter İhtarname Ücreti155,00 TL / 1.000,00 TL
Noter Silah Devir Ücretleri280 TL / 400 TL
Vasiyetname Ücreti700 TL / 3.000 TL

2021 İtibarıyla Resmi Gazete Noter Ücretleri Maddeleri

Yayınlanan ücret tarifesi listesine ait 16 madde yer almaktadır. Tarifeler 6 mart tarihinde resmi gazeteden duyurulmuştur. Maddelerin alt bölümlerinden geçen yola oranla yaşanan artış veya azalışları inceleyebilirsiniz.

Asgari Noter Ücreti

Madde 1: Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların ytizde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,05 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,50 krş) 50 kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Asgari noter ücreti geçen yıla göre 1.56 TL artış göstermiştir.

Vasiyetname veya Dosya Düzenleme

Madde 2: Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 273,59 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Dosya düzenleme bedeli bir önceki yıla göre 50.39 TL artmıştır.

Noter Sayfa Yazı

Madde 3: Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 8,29 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Bir önceki yıla göre sayfa yazı ücreti 1.52 TL yükselmiştir.

Bir Dilden Diğer Dile Çevirme

Madde 4: 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 68,63 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Bir dilden başka bir dile çevirtilen her sayfaya ait ücretler geçen yıla oranla 12.64 TL artış yaşamıştır.

Asıllar Hariç Karşılaştırma Ücreti

 • Madde 5: Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 8,29 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Karşılaştırma ücretleri de yine bir önceki yıla göre artış göstererek 1.52 TL fark oluşmuştur.

İşlem Başına Tescil

Madde 6: Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,59 TL tescil ücreti alınır.

Tescil uygulaması gereken durumlardaki işlemler için fiyat bir önceki seneye göre 0.47 kuruş artmıştır.

Emanet Eşyaların Muhafazası Ücreti

Madde 7: Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 19,15 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Emanetlerin saklanması ücret tarifesi de önceki seneye göre 3.52 TL artmıştır.

Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğleri

Madde 8: Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 6,95 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde İlgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL noter ücreti alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL noter ücreti alınır.

Harç ve damga vergisi gibi işlemlerde 2019 yılına göre 1.28 TL artış yaşanmıştır.

Defter Açılış Onaylama 2021 Noter Ücretleri

Madde 9: Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (100 sayfa dahil) 2,59 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 97 krş onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 97 krş ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 97 kuruş ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Defter ücretleri 2021 yılında 47 kuruş artış göstererek 2,59 TL olmuştur.

Bildirim Yazı Başı Ücret

Madde 10: Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,59 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

2019’da 2,12 TL olan her yazı başı ücret 2021’de 2,59 TL olarak 47 kuruş artış göstermiştir.

Noter Dışındaki İşlemlerin Yol Ödeneği Ücretleri

Madde 11: Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 32,85 TL yol ödeneği alırlar.

Evrak ve defterlerin gizliliği:

Madde 55: Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hakimliği ve Cumhuriyet savcılıklarınca veya resmi daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruşturmaya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hakiminin karariyle mümkündür. Mahkeme veya sorgu hakimi evrakın dava sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saklanmak üzere notere verilir. Noterin bulunduğu yerde inceleme imkanı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gönderilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hukuk hakimliğinin onaylıyacağı örnek, aynı şekilde saklanır. Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının istiyecekleri örnekler noterlik ücretine tabi değildir. Diğer resmi mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır.

anayasa.gov.tr

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 300,97 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlerin ofis dışında yaptıkları her işlem için alınan ücret bir önceki yıla göre 6.05 TL artı göstermiştir.

Aracılık Ücretleri 8 Temmuz 2024

Madde 12: Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,85 TL aracılık noter ücretleri alınır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret.

Madde 13: Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler:

Madde 14: Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti:

Madde 15: Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB’ye kadar olan kısmı için 3,70 TL, sonraki her 100 KB için ise 1,85 TL ücret alınır.

Yürürlük Tarihi:

Madde 16: Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanununun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

5 Adımda Noterde Araç Satış İşlemi

Araç satış işlemlerinde noter ücretleri 2021 ne kadar
Noterde Araç Satış Aşamaları
 1. Araca ait evraklar (ruhsat vs.) toparlanarak notere gidilir.
 2. Araç üzerinde herhangi bir rehin vs yoksa noterde satış ve devir sözleşmeleri düzenlenir.
 3. Satış ve devir sözleşmelerinin bir nüshası satıcıda bir nüshası alıcıda bir nüshası da noter arşivinde saklanmaktadır.
 4. Akabinde noter ücretleri hesaplanır ve alıcı tarafından vezneye ödenerek imzalar atılır.
 5. Ödeme yapıldıktan sonra satış gerçekleşmiş olur. (Araç devir ücretleri alıcı tarafından ödenmektedir.)

Noterde ki araç satış işlemleri mesai saatleri içerisinde gerçekleşebilir. Şayet noterde sıra yoksa yapacağınız satış ve devir işlemleri ortalama 25 dakika sürmektedir. Noter çalışma saatleri 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 17:30 saatleri arasındadır. Ayrıca nöbetçi Noter sayfasında hafta sonu açık olan noterleri bulabilirsiniz.

Güncelleme: Son dönemlerdeki salgın sebebiyle nöbetçi noterlik sistemi ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Hafta içi verilen hizmetlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Noterde Vekalet Nasıl Verilir?

Vekaletname, bir işin bir başkası tarafından yapılabilme yetkilendirmesi olayıdır. Vekalet verme işleminde oldukça titiz davranmanız gerekmektedir. Vekalet verme işlemi için öncelikle aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan şahıs, vekalet vereceği kişi ile birlikte notere gider. Noter tarafından her iki tarafın nüfus cüzdanları alınarak vekalet verme işlemine başlanır. Hangi konularda vekalet verilmesi gerektiği titizlikle sorularak bir sözleşme hazırlanmaktadır. Hazırlanan vekaletname kişilere imzalanır. Vekaletnamenin bir kopyası da noterde kalmaktadır.

Vekalet Vermek İçin Gerekli Belgeler:

 • Vekalet verecek olan kişinin TC Kimlik Belgesi (Pasaportta olabilir)
 • Vekalet verilecek olan kişiye ait TC Kimlik Belgesi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Bu yazı, güncel 11.04.2021 tarihinde tarafından Bilgi Merkezi kategorisi için yazıldı.

"2021 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (RESMİ GAZETE)" İçin Aşağıdan Soru Sorabilirsiniz.

"2021 Noter Ücret Tarifeleri Ne Kadar? (RESMİ GAZETE)" Yazısı İçin 32 Yorum Yapılmış

 1. ilkan dedi ki:

  google a noter ücreti diye yazılınca ilk bu sayfa çıkıyor 2019 ücretlerini 2021 yılı ücreti adı altında paylaşıyorsunuz lütfen düzeltin

  1. Tuğçe Kemer dedi ki:

   Merhabalar, uyarınız için teşekkür ederiz. Fiyat tablosu 2021 yılı için güncellenmiştir.

 2. hawa dedi ki:

  Okuldan adıma olan diplomayı alması için başkasına vekalet vereceğim ücret ne kadar olur. Vekalet verilecek olan kişiye ait TC Kimlik Belgesi olması mı gerekiyor? TC nolu söylesem yetmiyor mu

 3. Yasir dedi ki:

  Merhabalar, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin noter masrafı 400.000 tl lik ev için ne kadardır acaba?

 4. Hatice küçüksiper dedi ki:

  3600 evragini işyerine tebligat ne kadara yapılıyor

 5. Fatmagül dedi ki:

  türkiye’nin her yerinde sabit midir bu ücretler ?

 6. ömer dedi ki:

  ada parseldeki evime elektirik aboneliği almak için bütün sorumluluk bendedir bu taahhüt belgesinin ücreti nekadardır

 7. sevin erksan dedi ki:

  devremülk 50 000 tl lıkdevir ücreti nedir